موسس دانشگاه بین المللی زاگرس به عنوان برترین مدیر آموزشی کشور انتخاب شد.